Artikel 1 – Definities

1. SalesRESPECT®: gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, KvK-nummer 91264022.

2. Opdrachtgever: degene met wie SalesRESPECT® een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: SalesRESPECT® en Opdrachtgever samen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SalesRESPECT®.

2. SalesRESPECT® en de Opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3. SalesRESPECT® en de Opdrachtgever sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van andere(n) uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van SalesRESPECT® zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 3 maanden geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

3. Aanvaardt de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij SalesRESPECT® en de Opdrachtgever dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Prijzen

1. SalesRESPECT® hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis en verblijfskosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2. SalesRESPECT® mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3. SalesRESPECT® zal prijsaanpassingen meedelen aan de Opdrachtgever voorafgaand aan de ingang ervan.

4. Opdrachtgever mag de overeenkomst met SalesRESPECT® opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

1. SalesRESPECT® mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

2. De Opdrachtgever moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3. De betalingstermijnen die SalesRESPECT® hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Opdrachtgever het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat SalesRESPECT® aan de Opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

4. SalesRESPECT® mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 – Verzekering

1. De Opdrachtgever moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

• zaken van SalesRESPECT® die bij de Opdrachtgever aanwezig zijn

• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van SalesRESPECT® de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom 

1. Bij alle opdrachten wordt het benodigde trainingsmateriaal door SalesRESPECT® verzorgd. De inhoud van de materialen mogen door opdrachtgever binnen haar organisatie onbeperkt gebruikt worden, mits de bron wordt vermeld. Gebruik buiten de organisatie van opdrachtgever is niet toegestaan.

2. SalesRESPECT® behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.

3. De Opdrachtgever mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SalesRESPECT® aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de materialen van SalesRESPECT® te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Artikel 8 – Ingebrekestelling

1. De Opdrachtgever moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan SalesRESPECT®.

2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling SalesRESPECT® ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid SalesRESPECT®

1. SalesRESPECT® is alleen aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Wanneer SalesRESPECT® aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3. SalesRESPECT® is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4. Wanneer SalesRESPECT® aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 10 – Ontbinding

1. De Opdrachtgever mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer SalesRESPECT® toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door SalesRESPECT® nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SalesRESPECT® in verzuim is.

3. SalesRESPECT® mag de overeenkomst met de Opdrachtgever ongedaan maken, wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer SalesRESPECT® kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 11 – Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van SalesRESPECT® door de Opdrachtgever niet aan SalesRESPECT® kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

2. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SalesRESPECT® 1 of meer verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SalesRESPECT® kan nakomen.

3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Opdrachtgever als SalesRESPECT® de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

4. SalesRESPECT® hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Opdrachtgever te betalen.

Artikel 12 – Annulering of wijziging opdracht door SalesRESPECT®

Indien een opdracht, of een onderdeel daarvan, om welke reden dan ook, door SalesRESPECT® niet kan worden uitgevoerd op het overeengekomen tijdstip, dan zal SalesRESPECT® opdrachtgever hier direct over informeren. In onderling overleg tussen partijen zal dan een nieuwe datum vastgesteld worden. Bij uitval van een trainer bij een opdracht, wordt door SalesRESPECT® met opdrachtgever overlegd of opdrachtgever een vervangende trainer (indien beschikbaar) wenst in te zetten, of dat opdrachtgever de opdracht (kosteloos) wenst uit te stellen. Opdrachtgever kan hieraan geen recht ontlenen de opdracht zelf te annuleren of een (vervangende) schadevergoeding vorderen.

Artikel 13 – Annulering of datawijziging door opdrachtgever

Bij annulering of datawijziging van een opdracht door de opdrachtgever: tot 6 weken voor aanvang van de opdracht worden geen kosten in rekening gebracht. Tussen de 6 weken en 2 weken voor aanvang van de opdracht wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht wordt 100% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Annulering of datawijziging dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden. Voor deelnemers die tijdens een training niet permanent aanwezig zijn, blijft u de totale trainings- en eventuele verblijfskosten verschuldigd.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SalesRESPECT® is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van SalesRESPECT® is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en SalesRESPECT®, tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

Deze link is alleen beschikbaar voor klanten die toegang hebben tot een door SalesRESPECT® ontwikkelde Academy. Meer weten? Neem contact met ons op.